WIJKGERICHTE AANPAK GEMEENTEN

SAMEN DAADWERKELIJK ORGANISEREN

Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een warmtevisie vaststellen, met hierin een tijdspad wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat we grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Er moeten 7 miljoen woningen aardgasvrij worden gemaakt.

“De overheid moet de burgers
beschermen tegen de gevolgen
van klimaatverandering.”

Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met 900 medeeisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter.

Gemeenten zijn verantwoordelijk als het gaat om:
CO2-doelstelling qua uitvoering organiseren;
Energiearmoede bestrijding;
Marktfalen in de bouw-, installatie- en financiële sector tegengaan.

Het realiseren van de hoge ambities en het wegnemen van marktfalen

Er is in Nederland een marktfalen op gebied van energiebesparing in de bestaande particuliere bouw omdat:

 • Een huiseigenaar heeft door onvoldoende kennis van de eigen woning op gebied van aardgasvrij, energieneutraal en NOM maar ook van comfort, gezond binnenklimaat en levensloopbestendig wonen. De huiseigenaar kan daardoor geen afgewogen keuzes maken.
 • Het aanbod van bedrijven die kennis en kunde hebben om woningeigenaren stapsgewijs te helpen met aardgasloos en energieneutraal wonen is zeer beperkt.
 • Er zijn te weinig goede financieringsinstrumenten voor de woningeigenaren.
 • Er is te weinig uitvoeringscapaciteit / menskracht om de werkzaamheden te realiseren.
 • Procesbegeleiding en kostprijsverlaging van de verduurzamingsmaatregelen vraagt om innovatie.

“Doelen worden alleen gehaald bij een integrale benadering die zowel huiseigenaren deskundig maakt, financieringsinstrumenten ontwikkelt en zorgt voor een schaalbaar aanbod.”

Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een warmtevisie vaststellen.

Oplossingsrichtingen

Integrale benadering aardgasvrij wonen
Gebouwgebonden financiering
Organiseer de integrale waardeketen

Ontwikkelen Integrale aanpak voor woningrenovaties op gebied van:

 • Energiebesparing
 • Aardgasloos (warmteplannen)
 • Gezond binnenklimaat
 • Achterstallig onderhoud
 • Energiearmoede
 • Levensloopbestendig
 • Warmtestress, vergroening steden, afkoppeling hemelwater
 • Vergunningverlening
 • Flora-faunawet
 • Communicatie in de wijken

Samenwerking (regionale) energieloketten

1e lijn: Algemene voorlichting en onafhankelijk advies van/voor huiseigenaren
2e lijn: Oriënterende ‘live’ gesprekken over aardgasloos wonen
3e lijn: Doorverwijzing naar Product Markt Combinaties met concreet aanbod

(Door)ontwikkelen bedrijvencoalities

Ontwikkelen fonds met Triple A status

Haalbaar, betaalbaar en transparant

Klimaatmissie Nederland is een samenwerkingsverband van fabrikanten, uitvoerende en ondersteunende partijen. Wij verzorgen in wijken de voorbereiding, begeleiden de financiering en de uitvoering van woningrenovaties. Samen organiseren wij voor elke woning een totaaloplossing, via 1 loket waar huiseigenaren alles kunnen regelen. Klimaatmissie Nederland gelooft in een collectieve wijkaanpak en kan gemeenten en provincies faciliteren met het daadwerkelijk realiseren van aardgasloze woningen via grootschalige woningrenovaties.

Klimaatmissie Nederland kan gemeenten, energieloketten en regio’s ondersteunen en faciliteert een wijkgerichte aanpak:

 • Ontzorging van de huiseigenaar op 1 loket
 • Inpassing van lokale en regionale bedrijven
 • Automatisering & centrale faciliteiten
 • Werving & opleiding personeel
 • Technische en financiële plancontrole

Samen daadwerkelijk opschaling van aardgasloze woningen realiseren

Wijkgericht verduurzamen van woningen is een technische, financiële en sociale opgave. Wanneer zijn de woningen gebouwd, welke woningtypen staan er in een wijk en welke maatregelen zijn er noodzakelijk? Hoe krijgen we voldoende vakmensen die al deze maatregelen kunnen uitvoeren? Hoe kan het verduurzamen van woningen voor alle woningeigenaren betaalbaar worden gemaakt? En hoe overtuig je mensen collectief in een wijk om te gaan wonen zonder aardgas? Klimaatmissie Nederland kan hierin gemeenten faciliteren.

INVENTARISATIE & ANALYSE

Alle woningen worden inzichtelijk gemaakt en er is afstemming met gemeente en netbeheerder en fabrikanten (bouwkundig en installatietechnisch).

DEMORUIMTE | REGIOKANTOOR

Klimaatmissie Nederland kan in samenwerking met energieloketten een demoruimte faciliteren, maar dit ook zelfstandig organiseren.

AUTOMATISERING & PERSOONLIJKE APP

Klimaatmissie Nederland zorgt voor een online frontoffice en backoffice. Woningeigenaren krijgen een persoonlijk app waar zij voor, tijdens en na de woningrenovatie al hun gegevens kunnen inzien.

WIJK EN BEWONERS KLAARMAKEN VOOR AARDGASVRIJ WONEN

Communicatie met bewoners staat centraal in de wijkgerichte aanpak. Welke informatie heeft de wijk nodig? Hoe kan een woningeigenaar specifiek voor zijn woning gefaciliteerd en ontzorgd worden? Klimaatmissie Nederland zorgt voor de communicatie via website, social media, lokale (online) kranten, nieuwsbrieven, wijkkranten, filmpjes, projectborden en persoonlijke app. Communicatie is gericht op het informeren en delen van ervaringen van bewoners. Klimaatmissie Nederland organiseert en coördineert in wijkbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.

LOKALE EN REGIONALE WERKGELEGENHEID

Bij de energietransitie die we moeten maken gaan in sommige sectoren onvermijdelijk banen verloren. Tegelijkertijd komen er ook nieuwe banen bij, er zijn veel vakmensen nodig voor het verduurzamen van de duizenden woningen. Door samenwerking met lokale, regionale en landelijke kennisinstituten leiden wij nieuwe vakmensen op, om de realisatie van grootschalige woningrenovatie ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

DEELNAME GEMEENTEN

Om als gemeente deel te nemen aan de wijkgerichte aanpak van Klimaatmissie Nederland, vragen wij aan een gemeente:

• Bestuurlijke aandacht binnen de gemeente organiseren;
• Woningeigenaren vanuit gemeentelijk Energieloket informeren en uitnodigen voor
deelname aan het 6-stappenplan van Klimaatmissie Nederland;
• Locatie beschikbaar stellen voor persoonlijke gesprekken;
• Financieel bijdragen aan communicatiecampagnes en trainingen;
• Financieel bijdragen aan modelwoning(en);
• Vergunningen regelen ten behoeve van marketingcampagnes;
• Condities deelname lokale bedrijven bepalen.

Aan de slag met Klimaatmissie Nederland in uw gemeente?
Neem contact op met René Pie via overheid@klimaatmissienederland.nl