Privacyverklaring

We zullen altijd vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan
Klimaatmissie Nederland is een samenwerkingsverband voor grootschalige woningrenovaties waar alle afspraken tussen de partners en de huiseigenaren wordt vastgelegd.

Om een plan voor de renovatie en verduurzaming van een woning te kunnen maken, hebben wij informatie van de woningeigenaar nodig. Deze informatie bestaat uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, aantal bewoners van de woning en het huidige energieverbruik. Ook hebben we gegevens van de woning nodig, zoals afmetingen van binnen- en buitenkant, aanwezigheid van installaties en warmteafgiftesystemen en de locatie van deze installaties en systemen in de woning. Dikwijls maken we daarvoor ook foto’s van en in de woning.

Om een goed renovatieplan voor de woning op te kunnen zetten, delen we deze informatie met onze samenwerkingspartners. Wie dat zijn, vind je hieronder. Om te borgen dat onze partners net zo vertrouwelijk met deze gegevens omgaan als wijzelf, hebben wij met onze partners zgn. verwerkersovereenkomsten gesloten.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is er een grondslag nodig. Voor het opstellen en uitvoeren van een renovatieplan zijn dit de grondslagen toestemming en uitvoering van een overeenkomst. Als een woningeigenaar uiteindelijk geen gebruik maakt van ons aanbod, verwijderen wij binnen 3 maanden alle gegevens van de woningeigenaar, de eventuele overige bewoners en van de woning.  Als wij kosten hebben gemaakt, waarvan we zijn overeengekomen dat wij die aan de woningeigenaar kunnen factureren, zullen wij de gegevens die wij t.b.v. het factureren nodig hebben 7 jaar bewaren. Als er wel overstemming is bereikt over het renoveren van de woning, kunnen hier garantie, onderhouds- en andere verplichtingen voor ons uit voortvloeien. Wij zullen dan de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren tot uiterlijk 3 maanden na afloop van deze verplichtingen.

Rechten van de woningeigenaar:

Recht van inzage
De woningeigenaar heeft te allen tijde recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens. U kunt uw gegevens inzien via ‘mijn klimaatmissie’ of hier vragen over stellen via onderstaande contactgegevens. Binnen een termijn van 4 weken krijgt u dan inzage en antwoord op uw vragen.

Recht op rectificatie
Nadat een betrokkene inzage heeft gehad in de persoonsgegevens die verwerkt worden, kan de betrokkene klimaatmissie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking. Dat kan ook via bovenstaande contactgegevens.

Recht op gegevenswissing
Nadat een betrokkene inzage heeft gehad in de verwerkte persoonsgegevens kan hij de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de gegevens te verwijderen. Dit recht is van toepassing op de verwerking omdat de verwerking is gebaseerd op toestemming.

Recht op beperking van de verwerking
Als bezwaar wordt ingediend, wordt de verwerking terstond gestaakt, tenzij Klimaatmissie kan aantonen dat er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan de gronden voor het bezwaar zoals aangevoerd door betrokkene.

Indien de woningeigenaar een klacht heeft met betrekking tot het bewaren van zijn gegevens, kan de woningeigenaar zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maar liever hebben wij dat de woningeigenaar zich met zijn klacht eerst tot ons wendt. Onze contactgegevens luiden:

Klimaatmissie Nederland
Bezoekadres: Fokkerstraat 12 3833 LD Leusden
Email: aandeslag@klimaatmissienederland.nl
Telefoon: +31 (0)6-285 562 37

Klimaatmissie Nederland Holding B.V., gevestigd te Amersfoort, hanteert een generieke handelsnaam Klimaatmissie. Als contractrelatie zal er een overeenkomst zijn met één van de juridische entiteiten die vallen binnen de holding structuur van Klimaatmissie Nederland Holding B.V..

Klimaatmissie Nederland Holding B.V. | KVK: 80483658 | RSIN: 861687565 | Bankrekening: NL65RABO0364032707 | BTW: NL861687565B01 | Vestigingsnr.: 000046836055

A. Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de pilot zullen de volgende categorieën persoonsgegevens van de betrokkenen worden verwerkt:

Reguliere persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Gevoelige persoonsgegevens:

 • Bankrekeningnummer
 • Startdatum prognose
 • Jaar renovatie
 • Foto buiten- en binnenkant woning
 • Gezinssamenstelling
 • Bouwjaar
 • Type huis
 • Afmetingen huis
 • EAN-code elektriciteitsaansluitingen (identificatienummer)
 • EAN-code gasaansluitingen (identificatienummer)
 • Meternummer (slimme meter)
 • Warmwater-, kWh-, gas, warmteverbruik
 • Elektra, gas en warmte geprognotiseerd jaarverbruik (SJV)
 • Inventarisatie van producten, diensten en apparatuur die in het huis aanwezig zijn voordat Pilot 1 start (alleen degene die relevant zijn voor de impactbeoordeling t.b.v. de renovatie), welke van deze producten er weg gaan, welke producten er bij de renovatie worden geplaatst
 • Diverse kWh-meetpunten van de installatie in de woning
 • Manier waarop de klant wilt gaan sparen voor vervanging
 • Soort financieringsvorm die de klant kiest
 • Duur van de financiering die de klant aangaat
 • Eigen bijdrage die de klant doet voor dit plan
 • Mogelijk te ontvangen subsidiebedrag dat de klant voorschiet
 • Prognose lengte (aantal jaar waarover de kosten/opbrengsten prognose moet worden doorgerekend)
 • Verwachte rentepercentage van de verwachte lening
 • Belastingschijf percentage
 • Liquiditeit in jaar renovatie
 • Door de betrokkene verwachte prijzen voor Elektra, Gas en Warmte
 • Door de de betrokkene verwachte indexaties voor Materiaal, Arbeid, Elektra, Gas en Warmte
 • Reden voor afwijkende maatregel (kan gevoelig zijn, bijv. onvoldoende inkomsten of budget)
 • Elektriciteitsverbruik per 5 minuten
 • Elektriciteitsproductie per 5 minuten (indien gemeten)
 • Gasverbruik per uur
 • Warmteverbruik t.b.v. ruimteverwarming (per 5 minuten)
 • Tapwaterverbruik t.b.v. warmwaterverbruik (per 5 minuten)
 • Wifi wachtwoord

B. Ontvangers van persoonsgegevens

In onderstaand schema is weergegeven hoe de gegevens worden verzameld en hoe en aan wie welke informatie wordt doorgegeven.

De deelnemers aan de pilot verstrekken de persoonsgegevens aan verwerkingsverantwoordelijken Energievan.nu en Klimaatmissie. Energievan.nu en Klimaatmissie maken gebruik van de software en diensten van partnersvan.nu (MooierWonen, Inmeetapp, Eeyoo), waarvan de software wordt geprogrammeerd door medewerkers van energievan.nu. Daarnaast maken ze gebruik van externe applicaties (Microsoft Office Business Standard, AFAS, Power BI Pro, RealVNC).

Energievan.nu en Klimaatmissie maken bij de gegevensverwerking dus gebruik van de volgende verwerkers:

Naam verwerker Uitbestede verwerkingen Toepassing
AFAS Oboarding Afspraak voor inmeting en sluiten contract
RealVNC Uitvoering Afstemmen apparatuur en meten daadwerkelijk gebruik
Microsoft office Business Onboarding Afspraak maken klimaatgesprek, informeren betrokkenen over doel en deelname pilot
Microsoft Power BI Uitvoering Afstemmen en analyseren apparatuur en meten daadwerkelijk gebruik
Mooier Wonen Onboarding Opstellen klimaatplan woning
Inmeetapp Uitvoering Afstemmen en analyseren apparatuur en meten daadwerkelijk gebruik
Eeyoo Uitvoering Afstemmen en analyseren apparatuur en meten daadwerkelijk gebruik

De externe ontvangers van de persoonsgegevens zijn als volgt, als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken:

 • Bloemendal Bouw B.V. (Installateur van batterijen Sunamp Europe B.V. die bij Bloemendal worden geleverd)
  • Alleen adres
  • Op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomsten tussen Klimaatmissie en Bloemendal Bouw B.V. en tussen de gemeente en Bloemendal Bouw B.V.
 • Gemeente Amersfoort, Aarhus Universiteit
  • Alleen naam, e-mailadres
  • Op basis van grondslag toestemming

C. Beschrijving van de samenwerking, grondslag en doel van de verwerking

Het hoofddoel van de verwerking van persoonsgegevens voor het opstellen en uitvoeren van de pilot met de warmtebatterij, dat tevens volgt uit de samenwerkingsovereenkomst tussen klimaatmissie, Energievannu en de gemeente Amersfoort is als volgt:

 • Het onderzoeken in hoeverre een slim energienet met extra opslag door middel van een batterij en energiehandel tussen consumenten (P2P) een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de toekomstige maatschappelijke kosten voor de energietransitie, door middel van het uitvoeren van één pilot waarin 10 woningeigenaren worden betrokken.

 Grondslag toestemming en uitvoering van overeenkomst
De verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in de gegevensstromen NAW, energiegegevens en meetgegevens hebben de grondslag toestemming. De verwerking van persoonsgegevens in de gegevensstroom overige contactgegevens heeft als grondslag de uitvoering van een overeenkomst.