ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Klimaatmissie Nederland Holding b.v. gevestigd aan de Hindeloopenkade 80, 3826 BD Amersfoort, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 80483658 en/of werkmaatschappijen die vallen onder de holding structuur met de werknaam ‘Klimaatmissie’.

Artikel 1.  ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes, voorstellen en overeenkomsten voor diensten tussen Klimaatmissie (of namens Klimaatmissie werkmaatschappijen door derden te leveren respectievelijk geleverd) en (toekomstige) opdrachtgevers. Zij worden geacht daarvan een onverbrekelijk onderdeel uit te maken.
 2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de tekst van het door Klimaatmissie uitgebrachte voorstel afwijkt van de bepalingen geformuleerd in deze Algemene Voorwaarden, is de tekst van het voorstel van toepassing.
 4. Indien (een onderdeel van) één of meer van de bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding of de bedingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de onderliggende overeenkomst onverlet.

Artikel 2  VOORSTELLEN

 1. Voorstellen uitgebracht door Klimaatmissie en/of werkmaatschappijen zijn vrijblijvend. Voorstellen worden gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Voorstellen hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van het schrijven waarin zij worden gedaan, tenzij anders is vermeld in het desbetreffende voorstel.
 3. Overeenkomsten binden Klimaatmissie eerst na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht, of nadat Klimaatmissie feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden.
 4. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse en vertaalde tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3.  UITVOERING DIENSTVERLENING

 1. Klimaatmissie zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, met de grootste zorg en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zoals omschreven in het voorstel. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
 2. Met inachtneming van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen garandeert Klimaatmissie de deugdelijkheid inzake deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit van de door Klimaatmissie geleverde diensten, mits alle voorwaarden van Klimaatmissie ter zake zijn vervuld.
 3. Klimaatmissie kan, in overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht of persoonlijke ontwikkeling van een teamlid noodzakelijk is.
 4. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wil betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan nadat daarover met Klimaatmissie overeenstemming is bereikt.
 5. Geen van de partijen mag tijdens uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de andere partij in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen dan met toestemming van partijen en personeel, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag, zolang een eventuele overtreding zal duren, tenzij een en ander gebeurt met schriftelijk vastgelegd onderling goedvinden.
 6. Wijzigingen in omstandigheden die tot verandering van een overeenkomst met vaste of gemaximeerde prijs aanleiding zouden kunnen zijn, worden in een zo vroeg mogelijk stadium ter kennis van opdrachtgever gebracht.
 7. Indien op verzoek van of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Klimaatmissie worden vergoed volgens de standaard tarieven van de uitvoerder. Klimaatmissie is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties die buiten de initiële scope vallen, het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kunnen worden beïnvloed en gewijzigd.

Artikel 4.  MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alles te doen respectievelijk na te laten om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht door Klimaatmissie te waarborgen.
 2. Met name dient Klimaatmissie te worden voorzien van alle relevante informatie, faciliteiten als werkruimte en secretariaat en kantoormachines en computergebruik, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, introducties in de organisatie en medewerking van alle medewerkers en andere betrokkenen bij het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klimaatmissie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6.  TARIEVEN

 1. Alle tarieven zijn netto, in Nederlandse valuta, exclusief B.T.W. en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Op betalingen kunnen geen betalingskortingen of andere kortingen in mindering worden gebracht. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in het voorstel aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen heeft Klimaatmissie het recht telkens per de eerste januari van ieder kalenderjaar de tarieven voor zijn diensten in een doorlopende overeenkomst aan te passen aan de ontwikkelingen van de prijzen in de markt, de geldende inflatie en/of promotie van een bij de opdracht betrokken medewerker. Klimaatmissie zal daarvan uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren aankondiging doen aan de opdrachtgever.
 3. Prijsverhogingen ten gevolge van wijzigingen in de wisselkoers tussen Nederlandse en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van opdrachtgever voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Indien niet nader gespecificeerd in de overeenkomst worden werkzaamheden in delen van een werkdag in gehele uren door Klimaatmissie gedeclareerd.

Artikel 7.  BETALINGEN

 1. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden voldaan op een door Klimaatmissie aangegeven bankreke­ning, in de valuta waarin is gefactureerd en volgens de overeengekomen betalingscondities en betalingstermijnen, bij gebreke waarvan een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum wordt aangehouden.
 2. Afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen betalingscondities zijn alleen toegestaan indien en voor zover Klimaatmissie zich vóór afloop van een betalings­termijn schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Verrekening of vergelijk van te vorderen en ver­schuldigde bedragen door opdrachtgever is niet toegestaan.
 4. Bij niet-tijdige betaling (na 14 kalenderdagen na verstrijken van de betalingstermijn), is opdrachtgever zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld 1,5% vertragingsrente per maand of maanddeel verschuldigd over de openstaande vordering. Rente op rente kan niet gevorderd worden.
 5. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
 6. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven. (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie)
 7. In geval kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het genoegen van Klimaatmissie niet voldoende kan worden aangetoond kan nadere zekerheid door Klimaatmissie worden verlangd. Wordt deze niet gegeven dan kan opschorting van uitvoering van de opdracht door Klimaatmissie  plaatsvinden, evenwel eerst nadat opdrachtgever daarover schriftelijk is geïnformeerd. Opschorting van de werkzaamheden om deze reden zal niet leiden tot annulering van de overeenkomst.

Artikel 8.  LEVERING

 1. De termijn van levering vangt eerst aan nadat Klimaatmissie alle voor levering noodzakelijke zaken en gegevens heeft ontvangen.
 2. De door Klimaatmissie opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 3. Bij niet-tijdige levering dient Klimaatmissie schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Klimaatmissie een termijn van minimaal 14 kalenderdagen te worden gegund om alsnog levering na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
 4. Klimaatmissie zal desgevraagd meewerken aan een onderzoek door een onpartijdige en onafhankelijke accountant indien opdrachtgever de juistheid van declaraties van Klimaatmissie wenst te (laten) onderzoeken. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Als plaats van levering van de diensten van Klimaatmissie geldt haar kantoor te Amersfoort of een overeengekomen locatie. Dit geldt evenzeer indien werkzaamheden buiten Nederland worden verricht.
 6. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Artikel 9.  VERTROUWELIJKHEID

 1. In voorkomende gevallen zal het vertrouwelijke karakter van informatie door partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is worden gerespecteerd. Tenzij er sprake is van wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking.

Artikel 10. INTELLECTUELE EIGENDOM EN RECHTEN

 1. Alle mogelijke auteursrechten of rechten van industrieel en intellectueel eigendom over door Klimaatmissie geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte omgevingen blijven onvervreemdbaar eigendom van Klimaatmissie , tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Klimaatmissie uitdrukkelijk voor alle aanspraken ter zake van schaden ontstaan door ongeoorloofd gebruik door opdrachtgever van door Klimaatmissie  geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte vormgevingen.
 3. De door Klimaatmissie geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte vormgevingen zullen niet aan derden, die niet direct bij de opdracht betrokken zijn, ter inzage respectievelijk ter beschikking worden gesteld, noch worden vermenigvuldigd en/of verspreid dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klimaatmissie .
 4. Klimaatmissie vrijwaart opdrachtgever uitdrukkelijk voor aanspraken van derden ter zake van auteurs- en/of eigendomsrechten van door Klimaatmissie  geleverde diensten en/of producten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Klimaatmissie uitdrukkelijk voor aanspraken van derden ter zake van auteurs- en/of eigendomsrechten van op verzoek van opdrachtgever gebruikt model, beeld, tekening en/of andere vormgeving.

Artikel 11. VOORTIJDIGE BEEINDIGING

 1. De partij die een overeenkomst met vooraf vastgesteld afnamevolume voortijdig beëindigt is 25% van de contractsom van het niet afgenomen deel van het contract aan de ander verschuldigd, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen.
 2. Beëindiging van een overeenkomst waarbij het afnamevolume niet vooraf is vastgesteld geschiedt op de overeengekomen wijze, bij gebreke waarvan een opzegtermijn van 20 werkdagen wordt aangehouden.

Artikel 12. ONTBINDING

 1. Klimaatmissie heeft het recht de gehele overeenkomst, dan wel een door Klimaatmissie  te bepalen gedeelte van de overeenkomst, dan wel alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebre­kestelling, onverminderd de rechten van Klimaatmissie , in het bijzonder het recht tot volledige schadever­goeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen, indien:
 2. opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet;
 3. opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 4. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
 6. op zaken van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 7. door gewijzigde omstandigheden het Klimaatmissie  in redelijkheid en billijkheid onmogelijk is geworden de opdracht correct en tijdig uit te voeren.
 8. Indien Klimaatmissie de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Klimaatmissie  op opdrachtgever, vermeerderd met rente, schade en onkosten, terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Klimaatmissie is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Klimaatmissie  van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Klimaatmissie voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste vier maanden.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Klimaatmissie of aan haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Klimaatmissie voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Klimaatmissie  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van haar kant dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Klimaatmissie .
 6. De in dit artikel genoemde bepaling neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Klimaatmissie voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 7. Bij beschadiging of verlies van informatiedragend materiaal zullen de kosten van het opnieuw vervaardigen van verloren gegane informatie niet voor vergoeding door Klimaatmissie in aanmerking kunnen komen.
 8. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Klimaatmissie vrijwaart opdrachtgever van iedere verplichting tot betaling van loon en/of fiscale en/of sociale heffingen voor de persoon aan wie door Klimaatmissie  de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden is opgedragen.

Artikel 14. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Klimaatmissie zijn toe te rekenen.
 2. Klimaatmissie is niet gehouden tot nakoming van verplichtingen als overmacht is aan te tonen. Klimaatmissie  is wel gehouden zo vroeg als mogelijk is opdrachtgever omtrent overmacht te informeren.
 3. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Klimaatmissie wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Klimaatmissie ; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Klimaatmissie  afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 4. Klimaatmissie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Klimaatmissie  haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klimaatmissie Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klimaatmissie  niet mogelijk is langer dan één kalendermaand duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 6. Indien Klimaatmissie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn Klimaatmissie noch opdrachtgever gerechtigd rechten of verplichtingen voortvloeiende uit voorstellen en / of overeenkomsten aan derden over te dragen, met uitzondering van hetgeen onder Artikel 7 lid e. is vermeld.

Artikel 16. RECHT

 1. Op alle voorstellen van Klimaatmissie en alle transacties met Klimaatmissie  is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk.
 2. In voorkomende gevallen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht in de vestigingsplaats van Klimaatmissie .